Hertsöfjärden

Svartöviken - Lövskatagrundet - Gräsörenbron - Bredviken

Områdets varierande biotoper gör platsen till en bra fågellokal under större delen av året.På Artportalen rapporterar du dina observationer och där hittar du även en artlista. Vintertid är det ganska magert på fågelfronten eftersom huvuddelen av fjärdarna då ligger frusna. Eftersom det släpps ut kylvatten (som är varmt) i Svartöviken, V om Lövskatagrundet, fryser denna lilla innerfjärd endast då det är rejält kallt, dvs ner mot -20°C och kallare. Men även om det är öppet vatten i Svartöviken mycket stor del av vintern så innehåller den sällan övervintrande sjöfåglar.

Dammbyggnaden vid Lövskatagrundet mellan Svartöviken och Hertsöfjärden fryser däremot aldrig. Själva "forsen" samt en bit nedströms är alltid öppet. Den öppna ytan kan dock variera i storlek beroende på temperaturerna. Här kan man se strömstaren med lite tur från oktober månads slut till i mars. Under samma period kan även enstaka storskrakar och gräsänder uppehålla sig här.En km öster om Lövskatagrundet ligger Kalvholmen. Hertsöfjärden söder om Kalvholmen fryser aldrig under vintern då det även här släpps ut varmare vatten från SSAB: s anläggningar. Här övervintrar stundtals storskrake och gräsand. En del vintrar ses knipa och salskrake. Vid ett tillfälle uppehöll sig en gråhäger i smådammarna omedelbart söder om Hertsöfjärden i februari.

Gräsörenbron döljer även den en dammbyggnad som håller kvar vattnet i Hertsöfjärden. Här strömmar vattnet och hindrar det från att frysa vintertid och här kan ses strömstare, storskrake, gräsand och knipa.

Bredviken nås lättast från Örnäskyrkogården norr om viken eller Ljusterleden vid vikens nordvästra hörn. Från dessa platser har man fin utsikt över Bredviken. Knölsvan, jorduggla, hornuggla och salskrake är några fågelarter som observerats här.

Allteftersom isarna ger med sig ökar också fågelaktiviteten här. I mars kommer sjöfåglar av olika arter och trutar och måsar. Med dem kommer även havsörnen. Även en del tidiga tättingar som skärpiplärka och sånglärka kommer redan i början av april. I aprils slut och i maj kommer än mer sjöfåglar och tättingar samt fiskgjuse och ibland storskarv.

Sångarna och vadarna kommer i maj månad. Strandskata, kustsnäppa, myrspov, rödspov, dvärgbeckasin är några exempel på vadare som setts här. Mindre sångsvan, vitkindad gås, ejder, snatterand och årta är andra sjöfåglar som observerats.

Vid Lövskatagrundet häckar bl a ärtsångare, trädgårdssångare, sävsångare och rosenfink. Andra arter som hörs sjunga är grönsångare, gransångare, svarthätta och törnsångare. Koltrasten hörs sjunga dels på Lövskatagrundet men även vid Gräsörenbron. Småtärna och skräntärna ses regelbundet under vår, sommar och tidig höst. Dvärgmåsen hör till de arter som ses nära nog dagligen under häckningstid men den häckar inte här ännu.

I augusti börjar strömmarna av flyttande fåglar dra förbi. Men antalet varierar mellan åren. Bl a har jag ringmärkt blåhake, gransångare, svarthätta, ärtsångare och dvärgsparv. Aftonfalken är sedd vid flera tillfällen under augusti och september. Det rastar en hel del sjöfåglar från augusti och långt in i oktober. Bläsand är den vanligaste andfågeln, men även salskrake, skäggdopping, grågås, kanadagås och sångsvan ses i stora antal. Rariteter som taigasångare, mongolpiplärka, ägretthäger och vittrut är sedda längs Hertsöfjärden.

I strandskogarna runt Hertsöfjärden uppehåller sig stjärtmes, tretåig hackspett, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, järpe m fl fågelarter året om. Med lite tur kan man träffa på gråspett och dalripa.

 
© Rolf G Gustafsson 2008-2017