Fågelatlas Norrbottens län

Anvisningar

Inledning
Fågelatlas Norrbottens län en uppföljning av projektet Svensk Fågelatlas, som utfördes 1974-1984. Huvudsyftet är att kartlägga samtliga fågelarters utbredning i länet under häckningstid. Inventeringsarbetet är huvudsakligen kvalitativt (vilka arter häckar inom respektive inventeringsruta).

Möjligen kan som frivillig uppgift ingå att lokalisera och räkna/uppskatta antalet häckande par av utvalda arter. Den frivilliga kvantifieringsdelen kommer att ge värdefull information som bl.a. kan användas för framtida art- eller områdesinventeringar och som underlag för bedömning av antalet häckande par av resp. art i Norrbottens län.
Slutmålet är att publicera en häckfågelatlas med detaljerade och om möjligt fullständiga utbredningskartor för alla arter (undantaget vissa känsliga arter) samt med jämförelser med Svensk fågelatlas.

Inventeringsrutor
Länet består av fyra delområden. Torne lappmark, Lule lappmark, Pite lappmark och landskapet Norrbotten. Vi kallar dessa fyra delområden för landskap fr o m nu. Landskapen indelas i inventeringsenheter enligt det nationella koordinatnätet (rikets nät). Inventeringsrutorna är 5x5 km och totalt finns det runt 4400 sådana i länet. Atlasrutorna överensstämmer med bladen i gamla ekonomiska kartan i skala 1:10 000. Rikets nät finns markerat på topografiska kartan (nuvarande terrängkartan) i skala 1:50 000 såsom ett svart rutnät. Rutnätet finns även på Fjällkartan då markerad som kryss i varannan rutas brytningspunkt. Så här får du hjälp av NOF: s atlasgrupp om att finna rätt ruta om du behöver det. Se även karta.

Tidplan och täckning
Inventeringen beräknas pågå i fem år (fältsäsongerna 2010-2014) och strävar efter att nå så nära fullständig täckning som möjligt, dvs. alla rutor är av intresse. Då länet är så vidsträckt kommer vi även att använda information som redan finns inmatad på Svalan från åren 2000-2009. Vi har även fått lov att använda informationen från de s.k. standardrutterna, Svensk fågeltaxering, Lunds universitet.

Inventeringsmetod
För att arbetet inte ska bli för tungt måste man inventera med urskiljning och planering. Detta gäller valet av tidpunkter för besöken, såväl tidpunkter på säsongen som under dygnet. Det gäller också sättet att gå igenom atlasrutan så att alla förekommande miljöer (biotoper) kan besökas. Besöken ska ske vid tider då man kan förvänta sig det bästa utbytet. Viktigast är detta om man inte kan göra så många besök att hela säsongen täcks. Man bör då lägga tyngdpunkten tämligen sent så att flertalet arter kommit igång med häckningen ordentligt. För kustlandets del innebär detta skiftet av maj-juni och till midsommar. För inlandskommunerna ungefär juni månad. Fjällkommunerna kan inventeras från ca midsommar och 10-14 dagar in i juli månad. Allt beror på snömängd och snösmältning. Mycket tidiga arter och nattfåglar måste inventeras under särskilda besök eller får i värsta fall utelämnas.
Det har visat sig vara svårt att i förväg ange hur många besök eller hur många timmars fältarbete som behövs för att en ruta ska anses färdiginventerad. Mycket beror på inventeraren, tidpunkten, ytans utseende och fågelrikedomen. Den nödvändiga tiden i en normal ruta torde dock sällan understiga 25-30 timmar så sikta på 40 timmar, motsvarande 4-6 halvdags-inventeringar.
Inventeringsarbetet bör om möjligt koncentreras till ett år, men får spridas över längre tid. Kompletteringar under senare år kan utföras. Observationer från åren 2000-2014 kommer att tas med för vårt län.

Protokoll
Vi ser helst att ni som rapportörer använder Svalan. Men vi kommer även att tillhandahålla ett protokoll för utskrift.

Standardrutter
Du som inventerar s k standardrutter åt Svensk fågeltaxering (Lunds universitet) kan göra en mycket stor insats om du för noggranna anteckningar över de högsta kriterierna för respektive art du observerar. Just rutor med slutbeteckning 2C, 2H, 7C och 7H är Standardrutter och de är även dem vi kommer att inrikta oss på eftersom vårt län är så stort. Vi har tillgång till hittills gjorda observationer från Standardrutterna genom Lunds Universitets försorg. Men det blir av förklarliga skäl låga kriterier på de observationerna. Här kan du som redan inventerat standardrutter under åren 2000-2009 komplettera våra uppgifter med dina egna högre kriterier. Men alla rutor, även rutor som inte är standardrutter, är av stort värde.

Häckningskriterier
Alla iakttagna arter ska registreras i enlighet med en av 20 väldefinierade häckningskriterier, där 1 är det lägsta kriteriet och 20 det högsta. Endast en siffra, den högsta, anges för varje art. Om en observation inte passar in på något av de angivna kriterierna används det som ligger närmast till. Man bör sträva efter att för så många som möjligt uppnå minst kriterium 10 (bobyggande eller utgrävande (uthackande) av bohål = säkerställd häckning), och bara ett fåtal arter bör ha kriterier lägre än 5. Häckningskriterierna finns utförligt beskrivna på särskilt blad. Rapportera vad du ser/hör, inte vad du tror dig se/höra.

Kvantifiering
En frivillig – men högt önskad – uppgift, är att räkna/uppskatta antalet häckande par av så många som möjligt av utvalda arter, vilka återkommer vi till. Kvantifieringen av de utvalda arterna ska ske med omdöme men utan alltför omfattande arbetsinsats. För flertalet av arterna torde antalet häckande par inom varje ruta vara så pass få att tämligen exakta tal kan fås. För kolonihäckare gäller samma sak eftersom antalet kolonier sannolikt är få inom en och samma ruta. För allmännare och/eller svårare arter (t.ex. korsnäbbar) får antalet par uppskattas. Det bedömda antalet par i varje ruta rapporteras i avsedd kolumn i protokollet. För att avgöra med vilken säkerhet bedömningen gjorts kompletteras antalet med A = exakt eller mycket god bedömning, B = god bedömning, C = översiktlig uppskattning.

Val av atlasrutor
Sker i samarbete med atlasorganisatör för respektive landskap.

Gränsrutor
I gränsrutor till omkringliggande landskap (mot Västerbottens län) inventeras endast de delar som ligger i ”våra” landskap d v s Pite lappmark och Norrbotten. Samma sak gäller vid riksgränserna mot Norge och Finland. Endast den svenska sidan ska inventeras. Rutor som ligger på gränsen mellan två eller fler av "våra" landskap ska naturligtvis inventeras helt och hållet.

Tillfälliga besök
Observationer från tillfälliga besök i andra/andras rutor är värdefulla, särskilt i områden med få lokala ornitologer, vilket gäller stora områden hos oss. Framförallt är säkerställda häckningar av mindre vanliga arter i sådana områden värdefulla och bör rapporteras - till projektledningen eller helst på Svalan. Ge noggranna läges/ortsbeskrivningar och förvissa dig om att observationen hamnar i rätt ruta när du använder Svalan.

Du som gör tillfälliga besök i vårt län bör veta att alla dina observationer, av vanliga som ovanliga arter, är mycket värdefulla om du rapporterar dem i rätt atlasruta.

Känsliga arter
Särskilt känsliga arter, ska rapporteras till Svalan, som garanterar sekretess vad gäller exakta lokalangivelser.

Raser
För silltrut önskas uppgift om rastillhörighet, likaså för raser där det i fält är möjligt att separera raserna, t ex eventuella fynd av svartkråka samt nötväckans två raser.

Udda arter
Fynd av udda arter som inte finns med i protokollet (t.ex. mandarinand och träsksångare) ska rapporteras på de tomma raderna. På Svalan kan du rapportera alla arter och raser.

Inrapportering
Vi ber inventerarna att helst enbart använda Svalan. Ange alltid exakt lokal och alltid i rätt atlasruta. Var inte rädd att lägga in nya lokaler så de passar just dig och vårt atlasarbete. Alla rapporterade observationer där det råder tvivel om de rapporterats i rätt atlasruta kommer att ignoreras. Har du äldre rapporterade observationer på Svalan som ligger fel så kan du ändra dem till rätt ruta och lokal. Här kan du som enskild rapportör göra mycket för Norrbottens län. Det är ett alldeles för stort arbete för NOF: s atlasgrupp att börja flytta observationer som ligger fel.

Inventeringsprotokoll
Inventeringsprotokoll kommer att finnas som ett alternativ. Inventeringsprotokollen (ett för varje ruta) ska skickas in till NOF: s ansvarige för respektive landskap så snart som möjligt efter att rutan anses vara färdiginventerad. Även resultat från rutor där inventeringen inte fullföljs ska skickas in.

NOF:s Atlasgrupp önskar Dig lycka till och många goda stunder i fält.