Fågelatlas Norrbottens län

Törnskator och kråkfåglar

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-18

Törnskatan häckar sparsamt i länet, främst kustnära, gärna vid hyggen eller jordbruksmark. Bygger ett skålformat bo i buskage. Varfågeln bygger ett liknande bo som törnskatan i buskage eller högt upp i träd. Varfågeln kan häcka i hela länet utom på kalfjället. Båda arterna lägger bara en kull.

Skatans ofta runda boll till rede, nästan uteslutande i mänsklig närhet och alltid i träd är omisskännlig. Det redet känner vi alla till. Dessutom är skatan mycket ort- och partrogen så de kan bygga på sitt bo under årets alla månader. Men endast bobygge under häckningstid ska registreras. Här torde inga problem föreligga. Observera dock att en skata som under sommarmånaderna helt saknar stjärtpennor inte är en ungfågel utan en adult som ruggar.

Kajan häckar gärna i stora håligheter i träd eller i skorstenar eller liknande platser. Kajan är delvis flyttfågel hos oss och lämnar flera samhällen under vintern men återkommer i april/maj. Kajan är starkt bunden till mänskliga bosättningar i vårt län.

Korpen häckar i branter/stenbrott eller i stora risbon i större träd. Korpens bo övertas ofta av vråkar och storfalkar.

Kråkans rede kan man hitta ofta högt upp i gran eller björk, på en gren nära stammen. Men kråkans bon är många gånger svåra att upptäcka. Oftast upptäcker man dem först när ungarna börjar väsnas efter 1-2 veckors ålder. Kråkan varnar oftast inte i boets omedelbara närhet, däremot något eller några hundratals meter från redet. Det räcker med att en av föräldrarna varnar en gång vid redet så tystnar ungarna. Kråkans gamla nästen övertas ofta av sten- och tornfalk.

Nötkråkan häckar oftast i barrträd, högt upp och med boet placerat nära trädstammen.

Nötskrika och lavskrika häckar likartat med nötkråkan.

Kråkfåglar börjar häcka i april - maj vid kustlandet, upp till en månad senare i fjällnära områden. Lavskrikan och korpen börjar sin häckning redan i april, så de har flygga ungar näst intill omöjliga att skilja i fält från de vuxna redan i början av juni. Kråkfåglarnas ungar är bostannare, men en kort tid efter de lämnat boet kan man skilja dem från föräldrarna bl a på kortare stjärt- och vingpennor. Dessutom tigger de mat av föräldrarna länge efter det de lämnat boet.