Fågelatlas Norrbottens län

Lärkor, svalor, piplärkor och ärlor

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-01-22

Sånglärkan kan påträffas i hela länet i jordbruksbygd men dess tätheter avtar mot NV-N. Dess sång är karakteristisk men boet som ligger på marken är svårfunnet. Trädlärkan förekommer sparsamt, knappast årligen, i landskapet Norrbotten, då i torrare skogar, t ex tallbackar. Trots namnet häckar den på marken. Berglärkan får nog anses utgången i länet. Få observationer görs i fjällen där den tidigare häckade relativt frekvent. Artens sång är mycket lätt att blanda ihop med lappsparvens sång. Ungarna är bostannare hos alla lärkor.

Backsvalan häckar i mindre eller större kolonier i nipor, grustag, murar, kokshögar och liknande formationer där den gräver ut bohålor. Finns i hela länet, även i fjällvärlden. Det räcker med att se de vuxna flyga ut och in i bohålan med föda åt ungarna. Ladusvalan är relativt starkt bunden till människan och finns i hela länet utom i fjällen. Bygger gärna bon i lador, uthus, under broar och liknande. Hussvalan finns även den i hela länet och den häckar även sparsamt i branter i fjällen. Bygger lerbon under hustak och broar, etc. Hussvalans lerbon är mycket sköra, de kan lätt falla ner, rör inte bona. Svalornas ungarna är bostannare.

Våra piplärkor är markhäckare och ungarna är bostannare. Skärpiplärkan kan inte uteslutas häcka sparsamt i vår skärgård även om ytterst få observationer är gjorda under häckningstid under senare år. Men den har t ex ökat i antal i Västerbottens skärgård de senaste åren. Ängspiplärkan finns i hela länet på ängsmarker, myrar och mossar, men är också mycket vanlig på lågfjället. Trädpiplärkan finns i de flesta skogar länet runt. Den rödstrupiga piplärkan finns endast sparsamt i vissa områden i våra lappmarkers lågfjällsområden, då på myrar med låga viden. Dessa arter häckar under fjolårsstarr vid starrtuvor etc. Gömmer ibland bona under stenar och i mindre buskage. Vid ett tillfälle har jag sett ängspiplärka och gulärla häcka vid samma tuva under samma fjolårsstarr ca 30 cm från varandra. Piplärkornas ungar är bostannare.

Sädesärlan känner väl alla till? Finns i hela länet och häckar även sparsamt i fjälldalar och i skogslandet. Sädesärlan bygger gärna boet i vedtravar, under hustak, under bryggor etc. Gulärlan finns vid sanka betemarker, invid näringsrika sjöar och på myrar i hela länet. Häckar oftast under tuvors fjolårsgräs men ibland helt öppet. Forsärlan häckar med något par, troligen årsvis, i våra lappmarker.