Fågelatlas Norrbottens län

Labbar, måsar, trutar och tärnor

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-01-22

Fjällabben häckar uteslutande på lågfjäll i våra lappmarker. Arten är markhäckare och lägger 1-3 ägg, oftast 1-2, i en grop på marken. Ungarna är borymmare. Artens häckningsframgång är starkt knuten till fjällämmelns förekomst. Fjällabben attackerar fridstöraren på fjället men omedelbart vid boet eller ungen/ungarna så attackerar den inte mer utan sätter sig på en sten i närheten. Ett bra tecken på att man är nära bo eller ungar. Icke häckande adulta fåglar drar sommartid omkring i fjällkedjan i flockar upp till 75 individer men mer ofta i grupper om 10-40 individer. Fåglar i sådana grupper ska inte tas med i vår atlas men rapportera dem på Svalan.

Kustlabben häckar uteslutande i länets skärgårdar. Är markhäckare likt fjällabben och lägger 1-2 ägg helt öppet i en liten grop.

Våra måsar är fiskmås, skrattmås och dvärgmås. De två sistnämnda är kolonihäckare och häckar främst i landskapet Norrbotten men även långt upp i lappmarkerna i viss omfattning. Fiskmåsen häckar från kusten upp i lågfjällen och häckar oftast ensam eller några få par tillsammans. Skrattmås och dvärgmås är markhäckare medan fiskmåsen också häckar på ladutak, gamla risbon i träd m fl platser. Alla tre arter är starkt bundna till sjöar, sumpmarker och hav.

Gråtrut, havstrut och silltrut är våra större måsfåglar och alla är markhäckare. Alla starkt bundna till kusten och skärgården. Men vid våra kraftverksdammar och gruvdammar i lappmarkerna förekommer både grå- och havstrut, och betydligt mer sällan silltrut. Det rör sig då nästan alltid om ungfåglar som ännu inte är könsmogna och de häckar m a o inte. Undantag kan förstås inte uteslutas. Ej helt utfärgade individer ska inte tas med i vår atlas, så ange inte häckningskriterie på dem, men rapportera dem på Svalan.

Fyra arter tärnor häckar regelbundet i länet. Småtärna och skräntärna är kustbundna och häckar på ett fåtal platser i skärgården. Fisktärnan förekommer från kusten/skärgård till inlandskommunerna. Enstaka observationer under häckningstid samt ett fåtal häckningar finns även i våra lappmarker, så det är lönt att kolla alla fisk-/silvertärnor. Silvertärnan förekommer i stort sett i hela länet och en bit upp på lågfjället. Vidare har svarttärnan häckat någon enstaka gång i Persöfjärden men arten är långt ifrån årlig.

Samtliga dessa arter har ungar som är borymmare.