Fågelatlas Norrbottens län

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-02-04

Eftersom "rödlistan" samt "fågeldirektivet" (de övriga två listorna) innehåller delvis samma arter har jag här sammanställt dem i en lista för att underlätta. Listan står i bokstavordning. "Rödlistan" är den mest viktiga, därefter "Bilaga 1". En del arter kan verka konstigt att de är med. Men se arterna ur ett svenskt perspektiv, inte ur ett norrbottniskt. Arterna är med här för att de förekommer hos oss under häckningstid. För vår del rör det sig om totalt 125 arter. Arter som ej förekommer hos oss under häckningstid har jag tagit bort.

Storskarvens båda raser avses, både nominatrasen Phalacrocorax carbo carbo samt den s k mellanskarven Phalacrocorax carbo sinensis. Ingen vet med bestämdhet vilken av raserna som häckar i vår skärgård.

Myrsnäppa finns bara i den tredje listan "Övriga". Detta är en miss från centralt håll då dessa listor sammanställdes. Sverige och Finland har i stort sett hela EU: s häckande bestånd av myrsnäppa. Arten är m a o begränsad i sin förekomst. Myrsnäppan behöver en betydligt högre skyddsstatus än vad listorna visar.

 
 
Rödlistade Bilaga 1 Övriga
Alfågel
Backsvala
Bergand Bergand
Berglärka
Berguv Berguv
Bivråk Bivråk
Blåhake
Blå kärrhök Blå kärrhök
Bläsand
Brunand   Brunand
  Brun kärrhök  
Brushane Brushane
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin Dubbelbeckasin
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Dvärgsparv
Ejder
Enkelbeckasin
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällgås Fjällgås
Fjällpipare
Fjälluggla Fjälluggla
Fjällvråk
Gluttsnäppa
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Göktyta
Havstrut
Havsörn Havsörn
Hämpling
Hökuggla
Jaktfalk Jaktfalk
Jorduggla Jorduggla
Järpe
Kanadagås
Knipa
Kornknarr Kornknarr
Kricka
Kungsörn Kungsörn
Kärrsnäppa
Kustlabb
Lappmes
Lappuggla Lappuggla
Lavskrika
Lundsångare
Ljungpipare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre strandpipare
Morkulla
Mosnäppa Mosnäppa
Myrsnäppa
Myrspov Myrspov
Nordsångare
Nötkråka
Orre
Ortolansparv Ortolansparv
Pilgrimsfalk Pilgrimsfalk
Pärluggla
Rosenfink
Roskarl Roskarl
Rödbena
Rödstrupig piplärka
Rördrom Rördrom
Salskrake Salskrake
Silltrut Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skedand Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna Skräntärna
Skäggdopping
Skärsnäppa
Slaguggla
Smalnäbbad simsnäppa
Smålom Smålom
Småskrake
Småspov
Småtärna Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvuggla
Spillkråka
Stenfalk
Stenskvätta
Stjärtand Stjärtand
Storlom
Storskarv (båda raserna)
Storskrake
Storspov Storspov
Strandskata
Större strandpipare
Svarthakedopping Svarthakedopping
Svartsnäppa
Svärta Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädgås Sädgås
Tallbit
Tjäder
Tobisgrissla
Tofsvipa
Tordmule
Trana
Tretåig hackspett Tretåig hackspett
Trädlärka
Turkduva
Törnskata Törnskata
Vattenrall
Vigg
Vinterhämpling
Vitkindad gås
Vitryggig hackspett Vitryggig hackspett
Årta Årta