Fågelatlas Norrbottens län

Rödlistade fågelarter i Norrbottens län

av Rolf G Gustafsson

Följande information är hämtad från boken ”Rödlistade arter i Sverige 2005, av U. Gärdenfors”. Utgiven av ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Informationen finns även på Artdatabankens hemsida.

Rödlistan är en tiogradig skala men endast sju av dessa steg avser arter som är rödlistade, d v s arter som av ett eller flera skäl är hotade. Lägst hotkategori av dessa sju är DD (Data deficient = kunskapsbrist). Följande steg är NT (Near threatened = missgynnad, VU (Vulnerable = sårbar), EN (Endangered = starkt hotad), CR (Critically endagered = akut hotad), RE (Regionally extinct = försvunnen) och EX (Extinct = utdöd). För Norrbottens län gäller att bara kategorier i fetstil finns med i listan över våra arter. Jag listar här bara fågelarter som förekommer i vårt län. För övriga information se Artdatabankens hemsida. Arterna står i bokstavsordning för att finna dem lättare.

       
Art Kategori
Backsvala NT
Bergand VU
Berglärka VU
Berguv NT    
Bivråk EN    
Blå kärrhök VU    
Brunand NT    
Brushane VU    
Dubbelbeckasin NT    
Dvärgsparv NT    
Fjällgås CR    
Fjälluggla CR    
Fjällvråk NT    
Göktyta NT    
Havsörn NT    
Hämpling NT    
Jaktfalk EN    
Jorduggla NT    
Kornknarr VU    
Kungsörn NT    
Lappmes NT    
Lappuggla NT    
Lavskrika NT    
Lundsångare VU    
Mindre hackspett NT    
Mosnäppa NT    
Myrspov VU    
Nordsångare VU    
Nötkråka NT    
Ortolansparv VU    
Pilgrimsfalk VU    
Rosenfink NT    
Roskarl VU    
Rödstrupig piplärka VU    
Rördrom NT    
Salskrake NT    
Silltrut VU    
Skedand NT    
Skogsduva NT    

Skräntärna

VU    
Smålom NT    
Småtärna VU    
Stenskvätta NT    
Stjärtand NT    
Storspov NT    
Svarthakedopping VU    
Svärta NT    
Sånglärka NT    
Sädgås NT    
Tallbit VU    
Tretåig hackspett VU    
Turkduva VU    
Törnskata NT    
Vinterhämpling VU    
Vitryggig hackspett CR    
Årta VU