Fågelatlas Norrbottens län

Sångare och kungsfågel

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-18

Som namnet antyder är detta välsjungande arter. Sångarna är ofta svåra att skilja på dräktkaraktärerna. Här måste man öva med hjälp av fågelskivor. Våra sångare delas in i fem släkten, Sylvia, Acrocephalus, Locustella, Hippolais och Phylloscopus. De har alla svårfunna bon. Hos släktet Sylvia har vi tre arter som uppträder regelbundet i länet, trädgårdssångare, törnsångare och svarthätta. De häckar i träd eller buskage. Släktet Acrocephalus har endast en årligen förekommande art hos oss, sävsångaren. Häckar i vassar, kaveldun och viden, d v s alltid vid eller ute i vattnet. Ibland kan boet ligga på marken. Leta efter vuxna fåglar med föda åt ungarna eller efter flygga ungar. Redena sitter så pass löst i vegetationen att de riskerar falla ner om man trampar omkring. Framförallt i Pite lappmark är artens förekomst dåligt känd.

Släktet Locustella har inga regelbundet förekommande arter i vårt län. Men gräshoppsångaren är den som oftast observeras. Har boet på marken eller några decimeter upp i tätt buskage eller tuva.

Likaså har släktet Hippolais endast en någorlunda regelbundet förekommande art hos oss, nämligen härmsångaren. Har boet i buskage eller i ett mindre träd.

Phylloscopus-sångarna representeras av lövsångare, grönsångare, gransångare, nordsångare (sällsynt) och lundsångare (sällsynt). Boet ligger på marken oftast väl dold i buskage eller fjolårsgräs. Redet är tennisbollsstort och har en ingång i sidan. Finns fjädrar i redet är det troligen lövsångarens bo, arten är f ö vår vanligaste fågelart. Men även gransångaren har fjädrar i redet men arten är betydligt ovanligare. Övriga arter har aldrig eller mycket sällan fjädrar i redet. Nordsångaren hör normalt sett lappmarkerna till medan lundsångaren förekommer kustnära. Lövsångaren finns i snart sagt alla biotoper, t o m i videbuskage ovan trädgränsen. Grönsångaren här blandskogen till, d v s den gillar lövträd i sin omgivning. Gransångaren, vår nordliga ras, föredrar granskogen.

Alla sångare kommer sent och häckningen sker i juni och två till tre veckor in i juli månad. Hos oss i norr lägger alla arter troligen bara en kull.

Kungsfågelns bo är en djup kopp som sitter längst ut på grenar i barrträd. Ofta högt upp och därmed svårfunnet. Då arten är så liten, vår minsta fågel, så är följaktligen även redet mycket litet. Kungsfågeln kan lägga två kullar.