Fågelatlas Norrbottens län

Trastar

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-18

Rödhaken häckar helst i frodig granskog men även i trädgårdar. Använder ofta håligheter i marken, trädstumpar eller avsatser i träd eller byggnader.

Blåhaken hör lappmarkerna till, alltid nära vatten eller myrar. Bygger sitt bo på marken under fjolårsgräs eller under grenar av täta viden etc. Svårfunna reden där det gäller att se sig noga för var man sätter fötterna.

Rödstjärten använder stundtals holkar, men föredrar håligheter i träd, t ex gamla hackspettsbon. Men ofta finner man boet i näverstrutar av förmultnande björkar.

Stenskvättan hör stenriket till skrev Erik Rosenberg på sin tid. Inget kan vara mer rätt. Bygger sitt bo under stenar, i stenrösen och andra håligheter på marken. Arten finns alltid där det är gott om sten, från kalfjäll ner till skogsland och bebyggelse. Ses ofta längs bangårdar och kajer som exempel.

Busksvättan finns på myrar, kalhyggen, kraftledningsgator och längs åstränder. Boet byggs på marken likt blåhakens och är svåra att finna.

Våra trastar av släktet Turdus (taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, björktrast, koltrast och ringtrast) byggar alla skålformade reden av gräs ibland med inslag av jord eller lera. De fem förstnämnda bygger nära nog alltid sina bon i träd eller buskage. Rödvingetrastens bo ligger ofta på marken då snön smält bort fort, en bit upp i träden då snön legat kvar längre. Ofta invid en trädstam, rotvälta etc. Taltrasten, dubbeltrasten och björktrasten bygger sina bon på grenar i träd, ofta nära stammen och på varierande höjd. Björktrasten häckar ofta i små kolonier medan de andra häckar solitärt. Jag har funnit björktrastens bon även i klippavsatser på stora stenblock ovan trädgränsen. Ringtrasten hör trädgränsen till samt branter ovan densamma där det finns håligheter i klippan, stenrösen eller viden. Kan hittas upp till ca 1500 m höjd, enstaka fall högre upp, men även nedom trädgränsen.

Trastarna börjar sin häckning från mitten av maj och fortgår en bit in i juli. Några av arterna lägger två kullar, ibland fler.